Silpakorn English Proficiency Test

กำหนดการรับสมัครและการสอบ SEPT ประจำปีการศึกษา 2561

Test Schedule

ครั้งที่
วันลงทะเบียน/ชำระเงิน
วันประกาศ
ผังที่นั่งสอบ
วันสอบ
5/2561
5 กรกฎาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561
6/2561
23 สิงหาคม 2561 – 10 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม 2561
20 ตุลาคม 2561
7/2561
11 ตุลาคม 2561 – 21 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
1 ธันวาคม 2561
1/2562
22 พฤศจิกายน 2561 – 30 มกราคม 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562
9 กุมภาพันธ์ 2562
2/2562
31 มกราคม 2562 – 27 มีนาคม 2562
5 เมษายน 2562
6 เมษายน 2562
3/2562
28 มีนาคม 2562 – 29 พฤษภาคม 2562
7 มิถุนายน 2562
8 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ  กำหนดการรับสมัครและการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง

N.B. Schedules are  to change if necessary. Changes will be announced on SEPT and Graduate School, Silpakorn University website.

ข้อปฏิบัติในวันสอบ
1. ประตูเปิดเวลา 09.00 น. ประตูปิดเวลา 09.10 น. เริ่มสอบเวลา 09.10 น.
2. เริ่มทำข้อสอบ listening ตั้งแต่เวลา 09.10 – 09.30 น. และอนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบได้หลังจากการสอบ listening เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบหลังเวลา 10.00 น.
4. ผู้เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบ และปากกา มาใช้ในการสอบ
5. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแสดงในวันสอบ
6. ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบให้ตรงกับที่นั่งสอบที่กำหนดเท่านั้น
7. ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ
8. ข้อปฏิบัติเรื่องการแต่งกาย ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เช่น
   - นักเรียน นักศึกษา แต่งชุดเครื่องแบบ
   - บุคคลทั่วไป
      - ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น
      - ผู้หญิงใส่เสื้อมีแขน สวมกระโปรงที่ไม่สั้นเกินไป หรือกางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ          (ห้ามสวมกางเกงหรือกระโปรงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้นปิดนิ้วเท้า
9. ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบ
      - ห้าม นำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกเสียง หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
      - ห้ามใช้บัตรอื่น นอกจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
      - ห้าม นำกระเป๋าอุปกรณ์การเขียน กระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
      - ห้าม นำเครื่องดื่ม อาหาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

Login

Login ID (เลขประจำตัวประชาชน)/Passport Number
Enter your citizen ID number (numbers only) if you are Thai OR your passport number if you are non-Thai
Password (รหัสผ่าน)
  • กรณียังไม่เคยลงทะเบียน ลงทะเบียนสมัครสอบ ก่อน
  • กรณีลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
  • ขั้นตอนการเข้าใช้งานเเละลงทะเบียน มีขั้นตอนดังนี้
  • ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ SEPT ตอบแแบบสอบถามความพึงพอใจ คลิกที่นี่เข้าทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
  •